dijous, 17 d’abril de 2014

TRÀNSIT: MODIFICACIÓ DE LA LLEI SOBRE TRÀFIC, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL.

Llei 6/2014, de 7 d'abril, publicada en el BOE del dia 8. Amb caràcter general entra en vigor el 9 de maig.

Entre altres modificacions, recull les següents:

1.- La realització d'obres en les vies haurà de ser comunicada amb anterioritat al seu inici a l'organisme autònom Prefectura Central de Tràfic o, si escau, a l'autoritat autonòmica  o local responsable de la gestió i regulació del tràfic.

2.- Es prohibeix instal·lar, o portar en els vehicles, inhibidors de radars o cinemòmetres o qualssevol altre instrument encaminat a eludir o a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del tràfic, així com emetre o fer senyals amb aquesta finalitat.

3.- Es prohibeix circular als conductors de qualsevol vehicle amb presència de drogues en l'organisme, de les quals quedaran excloses aquelles substàncies que s'usin sota prescripció facultativa i amb una fi terapèutica, sempre que s'estigui en condicions d'utilitzar el vehicle.

4.- A més dels conductors de vehicle, també queden obligats a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia o presència de drogues els altres usuaris de la via que es trobin implicats en un accident de trànsit o hagin comès una infracció.

5.- Tindran prioritat de pas els vehicles de servei d'urgència públics o privats, quan estiguin en servei de tal caràcter, així com els equips de manteniment de les instal·lacions i de la infraestructura de la via i els vehicles que acudeixin a realitzar un servei d'auxili en carretera.

6.- Els conductors i, si escau, els ocupants de bicicletes i cicles en general estaran obligats a utilitzar el casc de protecció en vies urbanes, interurbanes i travessies, en els supòsits i amb les condicions que reglamentàriament es determinin, sent obligatori el seu ús pels menors de 16 anys i per els qui circulin en vies interurbanes.

7.- Són infraccions greus el conduir utilitzant mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres, circular amb menors en els seients davanters o darreres, quan no estigui permès i realitzar obres en la via sense comunicar-les amb anterioritat al seu inici a l'autoritat responsable de la gestió i regulació del tràfic, així com no seguir les instruccions d'aquesta autoritat referents a les obres.

8.- Passen a ser infraccions molt greus no instal·lar la senyalització d'obres o fer-ho incomplint la normativa vigent, instal·lar inhibidors de radar o cinemòmetres en els vehicles, causar danys a la infraestructura de la via o alteracions a la circulació deguts a la massa o les dimensions del vehicle, quan es manqui de la corresponent autorització administrativa o s'hagin incomplit les condicions de la mateixa, amb independència de les obligació de la reparació del dany causat. 
dimarts, 1 d’abril de 2014

CAMPANYA GESTORS ADMINISTRATIUS

https://www.youtube.com/watch?v=f6AizwnHc4k

INICIO CAMPAÑA RENTA 2013

FECHAS MÁS RELEVANTES DE LA CAMPAÑA:


1 de abril: inicio de campaña. Disponibles los servicios telemáticos del borrador
y del servicio telefónico de información de renta.

2 de abril a 30 de junio: plazo de solicitud del nº de referencia a través del
sistema RENO.

4 de abril: inicio de las devoluciones solicitadas a través del borrador.

23 de abril: inicio de los servicios telemáticos de declaración (PADRE).

5 de mayo: inicio del servicio de cita previa. Inicio de la presentación de
declaraciones no telemáticas y de las devoluciones solicitadas a través de
declaración.

12 de mayo: inicio del servicio de confección de declaraciones en oficinas de la
Agencia.

25 de junio: fin del plazo de presentación para declaraciones a ingresar con
domiciliación del primer plazo de ingreso.

27 de junio: fin del plazo para solicitar cita previa.

30 de junio: fin de campaña.