divendres, 31 de gener de 2014

Novedades Autónomos!

Fuente: Infoautónomos

Han sido muchos los autónomos que han comenzado el nuevo año con una sorpresa a la hora de tener que abonar la cuota mensual a la Seguridad Social, viéndola incrementada enmás de un 20%. En concreto, la medida es de aplicación en 2014 a los autónomos que durante 2013 hubieran contratado de forma simultánea a un mínimo de 10 trabajadores por cuenta ajena en la empresa y a los autónomos societarios (los que sean administradores de sociedades).

dimarts, 14 de gener de 2014


El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación hasta el 31 de marzo de 2014 del plazo para optar por el régimen fiscal de IVA de caja, para que las empresas dispongan de más tiempo para adaptar las aplicaciones informáticas a las necesidades del nuevo régimen.

dilluns, 13 de gener de 2014

Distingits Srs,

El Reial Decret Llei 16/2013 introdueix diverses mesures en matèria de contractació laboral i en l'àmbit de la Seguretat Social, que entren en vigor a partir del 22-12-2013, de les quals destaquem les següents:


CONCEPTES QUE COMPUTEN A LA BASE DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL (RGSS)


Modifica els conceptes que computen en la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social per incloure, entre d’altres: la totalitat de l'import abonat als treballadors per plusos de transport i distància, les millores de les prestacions de la Seguretat Social diferents de la incapacitat Temporal (inclou les contribucions per plans de pensions i sistemes alternatius), les assignacions assistencials, llevat de les corresponents a despeses d'estudis del treballador o assimilat, quan siguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques del lloc, la totalitat de les despeses normals de manutenció i estada generats al mateix municipi del lloc de treball habitual i del que constitueixi la seva residència.

Segons informació facilitada per la Tresoreria, per facilitar el compliment de l'obligació de cotitzar per aquests nous conceptes, està prevista una Resolució de la Direcció General de la TGSS que autoritzarà, per al conjunt de les empreses, l’ ingrés sense recàrrec de les quotes derivades per aquests conceptes de cotització fins al 31 de març.

DECLARACIÓ DE SALARIS RGSS

També estableix l'obligació per als empresaris, de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en cada període de liquidació l'import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no en la base de cotització a la Seguretat social i encara que resultin d'aplicació bases úniques.


CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL

- Els treballadors a temps parcial NO poden fer hores extraordinàries, excepte en determinats supòsits (prevenció i reparació de sinistres i altres esdeveniments extraordinaris).

- Es modifica la regulació de les hores complementàries, per incrementar el nombre d'hores complementàries que es poden realitzar i reduir el termini de preavís a 3 dies, a més de possibilitar la seva realització en els contractes temporals. Altres novetats, és que no es poden realitzar hores complementàries en els contractes a temps parcial amb una jornada inferior a 10 hores setmanals en còmput anual. En els contractes de durada indefinida, a més de les hores complementàries pactades (obligatòries quan hagi signat el preceptiu pacte) l'empresari podrà oferir hores complementàries "voluntàries" amb limitacions.

- Estableix l'obligació de portar un registre de la jornada dels treballadors a temps parcial, dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores (ordinàries i complementàries) realitzades en cada mes. Aquesta obligació de registre no s'aplicarà en relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.


ALTRES MESURES:


- Permet la celebració del contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors a temps parcial, aplicant les bonificacions i incentius fiscals en proporció a la jornada pactada.

- El període de prova dels contractes de durada determinada d'una durada no superior a sis mesos, no podrà excedir d'1 mes, llevat que es disposi una altra cosa en conveni col • lectiu. Es respectaran els períodes de prova concertats abans del 22 -12-2013.

- En matèria de distribució irregular de la jornada, s'estableix que en defecte de pacte, les diferències d'hores, per excés o per defecte, hauran de quedar compensades en el termini de 12 mesos des que es produeixin.

- S'amplia de 8 a 12 anys l'edat del menor per poder aplicar la reducció de la jornada de treball diari per guarda legal, amb la disminució proporcional del salari.


- Des de gener de 2014, la base mínima de cotització dels autònoms inclosos en el RETA que tinguin contractats un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a 10 serà la mateixa que la dels treballadors del Grup 1 del Règim General (el 2013 era de 1.051,50 €). Aquesta base mínima també serà aplicable als treballadors autònoms societaris, a excepció d'aquells que causin alta inicial en el mateix, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar de la data d'efectes de l'alta.


- Amplia el termini que permet celebrar contractes per a la formació i l'aprenentatge no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació fins al 31-12-2014. 


Per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació poden contactar amb el nostre despatx.

dimecres, 8 de gener de 2014

NOVETATS LLEI 22/2013 (PP GG ESTAT 2014). Part I

- Prórroga del gravàmen complementari en l'IRPF. 

   La mesura de pujar l'IRPF de tots els subjectes passius que es va aprovar inicialment per als exercicis 2012 i 2013, queda prorrogat també per al 2014.

   Compte sobretot amb els increments de patrimoni que poden arribar a tributar a un marginal del 27%, quan amb la regulació anterior era un tipus fix del 19%.  

- Es manté el % de retenció per a rendiments d'activitats professionals i per arrendament d'immobles: 21% (caràcter general). 


- Interès legal del diner: 4%

- Interès de demora: 5%

- SMI: 645,30€